Tapetovanie

Po ukončení príprav na tapetovanie (výber a kúpa tapety, odstránenie starej tapety zo steny, výber vhodného lepidla, stanovenie spotreby tapiet a lepidla, nákup lepidla, tapiet a potrebného náradia, náležitá príprava lepidla atď.) môžeme pristúpiť k samotnému nalepovaniu tapety. V tejto kapitole sa zaoberáme konkrétnym tapetovaním a ukážeme si, čo robiť na miestach ťažko prístupných pre tapetovanie.

Kontrola zachovania rozmerov tapety

Hovorili sme už o tom (viď kapitolu: “Spôsoby nanášania lepidla“), že z pohľadu nanášania lepidla je dôležité zachovanie rozmerov tapety. Povinnosťou výrobcu tapiet je informovať používateľa o vlastnostiach tapety a medzi inými aj o najdôležitejšej vlastnosti - o schopnosti zachovať si svoje rozmery, to znamená o tom, kam sa má lepidlo nanášať. Vo všeobecnosti to robí formou označení a piktogramov. Tapeta sa prakticky nemôže dostať do obchodnej siete bez pokynov pre používateľa, ale stretli sme sa už s tým, že tieto informácie chýbali. Hmatom sa totiž nedá vždy s dostatočnou presnosťou určiť, či tapeta vplyvom vlhkosti napučí, alebo nie. V sporných prípadoch je vhodné prekontrolovať schopnosť zachovať si rozmery. Najjednoduchším spôsobom kontroly je odstrihnúť kus tapety, jej obrysy nanesiete na ľubovoľnú rovinnú plochu, potom tapetu namočíte do vody na dobu 20-30 minút. Mokrú vzorku tapety priložíte k nákresu obrysu a porovnaním skontrolujete, či došlo k zmene rozmerov.

Príprava na tapetovanie

Pred začatím tapetovania musíte vykonať aj niektoré časovo náročné operácie. Je potrebné uvoľniť prístup k plochách, ktoré sa budú tapetovať. Zbytočný nábytok preneste do inej miestnosti alebo posuňte do stredu izby tak, aby neprekážal v práci. Ak pracujete cez deň, je vhodné z bezpečnostných dôvodov byt, prípadne konkrétnu izbu, odpojiť od elektrického prúdu, odstrániť ochranné kryty odpojených nástenných elektrických vypínačov a zásuviek, ak je to možné aj okrajové lišty podlahy.
Je potrebné pripraviť si potrebné náradie, zvitky tapety a lepidlo, rozmiešať práškové lepidlo (viď. kapitola „Príprava lepidla“) v predpísanom množstve studenej vody.

Kým sa lepidlo vo vode rozpúšťa, je možné začať nastrihaním pásov tapety na mieru, namerať výšku tapetovania (od podlahy až po hornú hranicu budúceho tapetovania) a stanoviť, koľko tapetových pásov presne budete potrebovať. Odstrihnuté zvitky majú byť o 5-10 cm dlhšie ako výška tapetovania, aby sa prípadné nezrovnalosti mohli korigovať, a taktiež v záujme pekného strihu. Práca sa urýchli, ak odstrihnete naraz niekoľko tapetových pásov, na ich zadnej strane vyznačíte príslušné značky a očíslujete ich. V prípade vzorkovaných tapiet je zvitky potrebné odstrihnúť tak, aby vzorkovanie náležite lícovalo (je potrebné riadiť sa pokynmi výrobcu tapiet).

V tomto prípade je dobrým riešením, ak pracujete zároveň s dvoma tapetovými kotúčmi, straty tak budú menšie.
Ak lepíte prekladaním, je vhodné začať tapetovať zo strany svetla (od okna), aby svetlo nenarážalo do spojov a spoje nevytvárali tiene. Pomocou olovnice je potrebné vyznačiť vodiacu čiaru s ohľadom na to, že v rohu začiatku tapetovania prehnete tapetu v šírke 2 cm na plochu susednej steny, pretože po uzavretí kruhu sa na tejto stene ukončuje tapetovanie.

Nalepenie tapety

Lepenie tapety nezachovajúcej si svoje rozmery (základná vrstva je z papiera)

Lepidlo sa nanáša rovnomerne, pomocou nanášacej kefy alebo okrúhleho štetca, na stred tapetového pásu v pozdĺžnom smere, potom ho roztrite smerom k okrajom tak, aby rovnomerne pokrylo celú zadnú stranu. Tapetový pás potom zložte a na určitý čas (cca 10-16 minút) ho nechajte zmäknúť. V prípade vinylovej tapety s papierovou zadnou stranou pás preložte na polovicu a naviňte. Navinutím je možné zabrániť vyschnutiu a vyhnutiu okrajov počas doby mäknutia. Po dostatočnom čase tapetu - presne polohovanú – nalepte na stenu a pomocou kefy, gumového valčeka alebo špachtle na vyhladenie tapiet vytlačte nahromadené vzduchové bubliny spod tapety, od stredu smerom k okrajom. V prípade tenkej papierovej tapety – ak to vzorkovanie dovolí, prípadne, ak to vyžaduje – je praxou overený postup aj lepenie prekrývaním. Keď už lepidlo vyschýna, v záujme dokonalého prilepenia je potrebné okraje prevalcovať.

Pri lepení vinylových tapiet s papierovou zadnou vrstvou, ako aj pre ostatné ťažké tapety je potrebné zvýšiť priľnavosť lepidla pridaním Metylan lepidla na tapety zo sklenených vlákien a z textilu. Vo všeobecnosti sa k 4 litrom (1krabica) namiešaného Metylan metyl-celulózového lepidla môže primiešať cca 40 dkg disperzného lepidla. Lepenie s takto namiešaným lepidlom je bezpečnejšie, keďže sa zvýši počiatočná priľnavosť (vylúči sa riziko „vyhnutia“ okrajov tapety).
Pásy vinylových tapiet s papierovou zadnou vrstvou je potrebné v rohoch v šírke 1-2cm preložiť na susednú stenu. V takýchto prípadoch odporúčame nasledujúci zvitok nalepiť prekrývaním, a nie lícovaním, kvôli prípadným nerovnostiam steny. Ak si to vzorkovanie vyžaduje, tak aj na týchto miestach je potrebné jednotlivé kusy tapety presne lícovať. Pri častiach s prekrytím sa odporúča použiť Metylan lepidlo na okraje o opravy tapiet, lebo iba ním je možné spoľahlivo prilepiť vinylové tapety.

Lepenie tapety zachovajúcej si svoje rozmery

Vliesové tapety (vrátane tapiet s nosnou vrstvou z vliesu i tapiet s penovitým povrchom) sú tapety zachovávajúce svoje rozmery, preto je vhodné nanášať lepidlo (pomocou valca alebo kefy) na stenu, nie na zadnú stranu tapety. V prípade výrazne štruktúrovanej zadnej strany budeme potrebovať viac lepidla, aby sa aj priehlbiny zadnej časti dokonale vyplnili. Tapeta sa presne lícovane ukladá do čerstvého lepidlového lôžka. Potom je potrebné pomocou kefy, gumeného valčeka alebo hladiacej špachtle vyhladiť vzduchové bubliny spod tapety smerom zo stredu k okrajom. Je potrebné dať pozor na to, aby sa pri lícovaných okrajoch lepidlo nevytláčalo von.Príprava na tapetovanie V prípade, že sa tak stane, je potrebné ihneď ho zotrieť vlhkou handrou. V prípade výrazne štruktúrovanej (zdrsnenej) zadnej strany vliesových tapiet sa môže stať, že aj na zadnú stranu tapety bude potrebné naniesť lepidlo, tak aby sa tapeta dokonale uložila do lepidlového lôžka. Pri šikmo dopadajúcom osvetlení je dobré skontrolovať, v akej miere je „navlhčená“ zadná strana tapety. Kvalitná vliesová tapeta nalepená v súlade s pokynmi výrobcu tapiet, sa dá v prípade výmeny (obnovy) tapiet na sucho stiahnuť zo steny. V prípade korekčných vliesových tapiet (napr. Erfurt-Trend a Variovlies) a v prípade tapiet zo skleneného hodvábu so zadnou stranou z vliesu, keď je dôležité, aby tapeta dlhodobo zostala na stene, je možné do namiešaného lepidla Metylan direct alebo secura primiešať Metylan lepidlo na tapety zo sklenených vlákien a z textilu. Takýmto spôsobom zvýšite počiatočnú priľnavosť lepidla.