Malá násobilka lepenia

Lepenie:

je vytvorenie nekovového spojenia medzi dvoma telesami z rovnakého materiálu alebo rôznej štruktúry pomocou tenkého a pevného filmu, ktorý vzniká z lepidla.

Adhézia:

v lepidlárskej terminológii je priľnavosť lepidla k určitému povrchu.

Prerušenie adhézie:

je také rozdelenie dvoch zlepených plôch, pri ktorom sa lepiaci film oddelí od jedného lepeného povrchu.

Kohézia:

v lepiacej technike je to vnútorná pevnosť lepiaceho filmu.

Pretrhnutie kohézie:

je rozdelenie dvoch zlepených plôch v dôsledku nedostatočnej pevnosti lepiaceho filmu. (Stopy lepiaceho filmu sú na oboch plochách).

Pevnosť lepenia:

je to sila vzťahujúca sa na jednotku plochy (N/m2 alebo MPa), ktorá je potrebná na rozdelenie dvoch lepením spojených plôch. Pevnosť lepenia dobou zlepenia priebežne narastá, kým sa neustáli na koncovej hodnote pevnosti.

Počiatočná priľnavosť:

je tá vlastnosť naneseného lepidla, ktorou ihneď po priložení charakterizujeme súdržnosť dvoch zlepených plôch.

Doba odvetrania:

je to najkratšia možná doba, ktorá uplynie od nanesenia lepidla na plochu do pripravenosti dvoch plôch na zlepenie.

Otvorená doba:

je to najdlhšia možná doba počítaná od nanesenia lepidla, keď je ešte možné dve plochy zlepiť.

TIP: Dôležité je uvedomiť si, že všetky parametre techniky lepenia sa vzťahujú na optimálne podmienky (teplota vzduchu 23°C a relatívna vlhkosť 50%). Odlišné klimatické podmienky výrazne ovplyvňujú doby potrebné na väzbu a na schnutie.